Стар Скрап

“Стар Скрап” ЕООДФирма “Стар Скрап” ЕООД е на пазара от 2010 г. Основната й дейност е ориентирана към изкупуване и обработване на отпадъчни материали - покупко-продажба на черни и цветни метали, отпадъчни материали, преработка на скрап, транспорт и други. Изкупува бракувани трансформатори, всякакви видове отпадъци, вторични суровини, бракувани и изтекли от употреба МПС, акумулаторни батерии и други. Основните доставчици са фирми търгуващи със скрап.

Дружеството се развива постоянно и обогатява своята дейност в условия на конкурентна среда и постоянно променящия се пазар на метали.

Дружеството разполага с изградена структура из цялата страна, разполага с бази за изкупуване и преработка. Фирма “Стар Скрап” ЕООД има собствена покрита скрапобаза, оборудвана с подходяща техника за разтоварване, рязане, сортиране и натоварване на скрапта. Базата е разположена в развит инфраструктурен възел в близост до ЖП линия и магистрала. Притежава собствена транспортна механизация, машини за обработка на скрап, както и обучени и квалифицирани служители, с необходимия опит и познания.

Услуги

„Стар Скрап” ЕООД изкупува и продава следните отпадъчни материали:

1. Горещо валцована силициева ламарина.
2. Студено валцована силициева ламарина.
3. Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на метали и пластмаси.

 • Стърготини, стружки и изрезки от черни метали;
 • Прах и частици от черни метали;
 • Стърготини, стружки и изрезки от цветни метали;
 • Прах и частици от цветни метали.
4. Отпадъци от масла и отпадъци от течни горива.
 • Нехлорирани хидравлични масла на минерална основа;
 • Синтетични хидравлични масла.
5. Отработени моторни, смазочни и масла за зъбни педавки.
 • Хлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;
 • Нехлорирани моторни, смазочни и масла за зъбни предавки на минерална основа;
 • Синтетични моторни и смазочни масла и масла за зъбни предавки;
 • Бързо биоразградими моторни, смазочни и масла за зъбни предавки;
 • Други моторни, смазочни и масла за зъбни предавки.
6. Отпадъци от маслено-водна сепарация.
 • Утайки от маслоуловителни шахти.
7. Отпадъци от опаковки, абсорбенти, кърпи за изтриване, филтърни материали и предпазни облекла.
 • Метални опаковки;
 • Абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни облекла, замърсени с опасни вещества.
8. Излезли от употреба превозни средства от различни видове транспорт (включително извънпътна техника) и отпадъци от разкомплектоване на излезли от употреба превозни средства и части от ремонт и поддръжка.
 • Излезли от употреба гуми;
 • Излезли от употреба МПС;
 • Маслени филтри;
 • Компоненти съдържащи живак;
 • Компоненти съдържащи РCBs;
 • Експлозивни компоненти (напр. предпазни въздушни възглавници);
 • Спирачни накладки, съдържащи азбест;
 • Спирачни накладки различни от горепосочените;
 • Антифризни течности, съдържащи опасни вещества;
 • Резервоари за втечнени газове;
 • Черни метали;
 • Цветни метали;
 • Пластмаси;
 • Стъкло;
9. Отпадъци от електрическо и електронно оборудване.
 • Трансформатори и кондензатори, съдържащи РCBs;
 • Излязло от употреба оборудване, съдържащо или замърсено с РCBs;
 • Излязло от употреба оборудване, съдържащо хлорфлуоровъглеводороди;
 • Излязло от употреба оборудване съдържащо азбест;
 • Опасни компоненти, отстранени от излязло от употреба оборудване;
10. Батерии и акумулатори.
 • Оловни акумулаторни батерии;
 • Ni-Cd батерии.
11. Отработени катализатори.
 • Отработени катализатори, съдържащи злато, сребро, рений, родий; паладий, иридий или платина;
 • Отработени катализатори, съдържащи опасни преходни матали или опасни съединения на преходните метали;
 • Отработени катализатори, замърсени с опасни вещества.
12. Отпадъци от строителство и събаряне – метали (включително и техните сплави).
 • Мед, бронз и месинг;
 • Алуминий;
 • Олово;
 • Цинк;
 • Желязо и стомана;
 • Калай;
 • Смеси от метали.
13. Отпадъци от раздробяване/смилане на отпадъци, съдържащи метали.
 • Отпадъци от желязо и стомана;
 • Отпадъци от цветни метали.
14. Отпадъци от механично третиране на отпадъци (например сортиране, трошене, уплътняване, пелетизиране).
 • Черни метали;
 • Цветни метали;
 • Пластмаса и каучук;
 • Стъкло;
 • Дървени материали, съдържащи опасни вещества;
15. Битови отпадъци. Разделно събирани фракции.
 • Флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак;
 • Излязло от употреба оборудване съдържащо хлорфлуоровъглеводороди;
 • Метали.

Мерки за опазване на околната среда. Фирмата обръща специално внимание на всички въпроси свързани с екологията. В тази насока „Стар Скрап” ЕООД, разработи програма за управление на дейностите по третиране на отпадъците.
Програмата цели постигане и прилагане на екологосъобразно управление на отпадъците с оглед предотвратяване, намаляване или ограничаване вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната среда. Тя изцяло е съобразена с Националната политика и местните общински и регионални програми.
Цели на програмата за управление на дейностите по третиране на отпадъците.

 • Намаляване и предотвратяване образуването на отпадъци;
 • Повторна употреба и рециклиране, включително екологосъобразно обезвреждане;
 • Екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасните отпадъци до предаването им на други фирми;
 • Подобряване на системата за събиране и транспортиране;
 • Почистване на стари замърсявания;
 • Чиста и здравословна околна среда;
 • Интегрирано управление на отпадъците;

Фирмената политика и личната ангажираност на всеки един от персонала гарантират коректни и лоялни взаимоотношения с клиентите и бизнес партньорите.

resize